Missió i objectius

L’Associació Catalana de Professionals de la Salut Mental (ACPSM) és una societat científica i professional multidisciplinar que agrupa el conjunt de ciències i professions del camp de la Salut Mental.

Els seus trets identitaris són:
- La defensa i promoció d’ un model de salut mental de qualitat assistencial adequada, basada fonamentalment en el sistema d’atenció pública. Un model biopsicosocial, integrador de tècniques i sistemes, interdisciplinar i compromès en la reforma continuada del sistema. Comunitari perquè vol desenvolupar el seu model en el si de la comunitat i no en un lloc apart i perquè vol tenir la participació d’aquesta mateixa comunitat. També preventiu ja que entén que la prevenció i educació adequades en salut mental poden evitar en gran mesura l’aparició de certs trastorns i la cronificació de les malalties mentals. I que parteix d’un ferm compromís ètic amb la defensa dels drets humans i la no exclusió.
- Donar a conèixer i reconèixer la importància de la participació dels professionals de la salut mental en l’elaboració de Programes i Models de Salut Mental a Catalunya, prenent consciència de la seva responsabilitat, tant respecte a les condicions en què realitzen la seva pràctica assistencial, com de les característiques de la millora del seu desenvolupament.
- Defensar els drets dels professionals de la xarxa de salut mental (qualitat dels serveis, reconeixement de la seva tasca, possibilitats d’investigació i avaluació, mòduls d’atenció prou dotats econòmicament, convenis d’acord amb les necessitats, etc) mirant de sostenir un règim d’igualtat per a tots i cadascun dels professionals de la xarxa assistencial, sense donar privilegis a cap col·lectiu en especial.
- Esdevenir un lloc de trobada entre professionals, institucions i d’altres associacions que treballen per la millora de la qualitat assistencial.
- Comprometre’s amb la formació tant de residents de psiquiatria, psicologia i infermeria com amb la formació continuada dels professionals.
- Promoure una investigació independent, plural i que doni resposta tant a les necessitats actuals del sistema català de salut com a l’avenç de les ciències que conformen el camp de la salut mental. Advoquem per una visió àmplia i no reduccionista, que integri totes les fonts del saber que conflueixen en la salut mental, que desborda el model biològic positivista hegemònic.
- Independència. Som una associació que cultiva la independència en front a les administracions, partits polítics i indústria farmacèutica per convertir-se així en un interlocutor vàlid i transparent.


Com està organitzada l’ACPSM-AEN?:
L’ACPSM-AEN és una associació plural i democràtica construïda gràcies a la participació dels socis en els seus diferents òrgans i activitats:
- Junta Directiva i assemblees. L’ACPSM-AEN té una Junta Directiva, escollida pels socis cada tres anys. Consta d’un/a president/a, un/a vicepresident/a, un/a tresorer/a, un/a secretari/a i 6 vocals. A les assemblees, es parla i s’organitza el treball associatiu i les noves propostes i es convoquen anualment.
- Grups de treball. Es constitueixen a proposta de socis amb interès en treballar algun tema específic de la professió. Els projectes són aprovats per la Junta amb el compromís d’elaborar posteriorment un document de treball o un quadern tècnic per a la seva publicació.
- Relacions Institucionals: L’ACPSM forma part de l’Associació Espanyola de Neuropsiquiatría (AEN) fundada el 1924. Aquesta, al mateix temps és membre de l’Associació Mundial de Psiquiatria, de la Federació Mundial de Salut Mental, del Comitè de Societats de la European Psychiatric Association  i de Salut Mental Europa (SME-MHE), institució europea representativa d’ONGs davant la Unión Europea.

L’AEN estatal compta amb:
- Seccions que reuneixen associats amb interessos comuns en algun camp concret de l’activitat professional, actualitzant els seus coneixements a través de trobades, jornades i debats. Actualment existeixenvuit seccions: Psicoanàlisi, Història de la Psiquiatria, Salut Mental Infanto-juvenil, Drets Humans, Rehabilitació Psicosocial, Hospitals de Dia, Neurociència Clínica i Psicoteràpia de Grup.
- Comissions. Tenen com a funció un assessorament a la Junta de Govern en temes d’interés general. Actualment es troben en funcionament la comissió de Docència i Investigació, la d’Avaluació de Serveis Assistencials, la de Legislació i Drets Humans i la de Relacions Internacionals.

Estatuts ACPSM