V Congrés Català d’Infermeria de Salut Mental

El V Congrés Català dInfermeria de Salut Mental que va tenir lloc els dies 7 i 8 de juny a lHospital de Sant Pau de Barcelona, va inaugurar-se amb lexcel.lent conferència Relationship oriented intensive care and the reduction of coercion del Dr. Thomas Emmenegger, psiquiatra, Premi Franco Basaglia (2008), president del projecte Olinda a Mil à i cap de servei de lOrganització Sòcio-Psiqui àtrica del Cantó de Ticino, Suïssa.

Va inciar la conferència fent una contundent afirmació: les formes de coerci ó a les unitats de salut mental no és limiten tan sols a les contencions mecàniques, s ón també formes de coerci ó tenir les portes tancades als hospitals psiqui àtrics. En canvi, la gent del carrer, creu que les pràctiques coercitives, com la contenció mecànica, són instruments propis de lantiguetat i estan en desús.

Lequip de lhospital va plantejar-se analitzar quines eren les situacions que portaven a prendre la decisió dutilitzar el recurs de la contenció mecànica. I, a partir daquí, es van proposar un canvi per aconseguir reduïr més aquest recurs. Lequip va partir de la següent hipòtesi: les actituds i pr àctiques coercitives s utilitzen amb les persones que es troben més malament. Per tant, per disminu ïr més en nombre de contencions mecàniques, cal ia ocupar-se més de les persones que es trob aven més malament. Calia ocupar-se més delles dins de lhospital, però també calia ocupar-se més delles, fora de l hospital.

A lhospital, van engegar el programa INTENSIVE CARE, destinat a oferir major intensitat relacional, amb finalitat terapèutica i protectora, a les persones en situació de major gravetat. La intensitat relacional es concreta en:

  • suspendre el judici, deixar el diagnòstic i intentar entendre què és el que li ha passat al pacient.
  • tolerar les incerteses, el professional no pot controlar-ho tot.
  • prendre decisions operatives, però no decisions tancades.
  • negociar i no només tractar. Encara que requereixi molt temps (mitja aproximada de 2 h.), perquè contenir mecànicament també gasta molta energia i molt temps en els equips.
  • cada treballador ha de poder expressar lliurement quan no pot seguir, i demanar ajuda perquè té por. Sha de donar molta importància a que cadascú pugui demanar ajuda, sempre hi ha un company que pot fer el relleu i perquè té menys por.

El programa sha desenvolupat en diferents intensitats i, actualment, també hi ha un programa comunitari guiat pels mateixos objectius.

L’èxit és rotund. Des de 2014 i fins lactualitat, no hi ha hagut cap contenció mecànica. Actualment, la institució ha deixat en el passat la pràctica de la contenció mecànica. La clau de l’èxit està en compartir una filosofia datenció amb tot lequip de lhospital i implicar a tots els professionals de lhospital.