Presentació del document final del Programa Suport entre Iguals

El passat 19 de desembre va tenir lloc al Departament de Salut a Barcelona, la presentació del document final del Programa Suport entre Iguals a Catalunya fruit del treball durant mesos del Grup de Treball en Suport entre Iguals del Pla director de salut i addiccions i del seu Consell Assessor. 

Aquest programa copsa l’opinió i la participació de les persones afectades introduint la seva participació en la presa de decisions i en les polítiques de salut a través de la governança compartida entre els professionals, les entitats proveïdores, els moviments en primera persona i l’Administració.

Està basat en els models d’atenció comunitària i de recuperació, en què les persones que estan afectades per un trastorn mental i/o per una addicció poden intervenir aportant la seva experiència vital en l’assistència a altres persones afectades, acompanyant-les en el seu procés dins la xarxa de serveis de salut i socials, i donant suport als equips professionals, contribuint a les bones pràctiques en l’atenció a la salut mental i les addiccions. Es crea així una nova figura assistencial, l’agent de suport entre iguals.

Aquesta figura no s’ha d’entendre com una substitució de les intervencions dels professionals, sinó com a complementària quant a coneixements i experiències. L’agent de suport entre iguals rebrà una formació complementària a la seva experiència i desenvoluparà una tasca a l’entorn de cinc eixos principals:

- Suport d’escolta en les activitats de la vida diària.

- Acompanyant en els àmbits sanitari, social, laboral i d’oci.

- Educador. Aporta a la formació d’iguals, de les famílies i dels professionals la visió de la persona afectada en primera persona. Contribueix a l’educació en la lluita contra l’estigma.

- Mediador. Entre persones afectades i professionals/serveis.

- Facilitador del canvi

El Programa haurà de ser transversal en el sistema, haurà d’arribar a tota la Xarxa d’Atenció Primària, a tota la Xarxa de Salut Mental i Addiccions, així com a tota la Xarxa de Serveis Social, i perdurarà al llarg del període en què la persona afectada mantingui una vinculació activa als dispositius de salut mental i addiccions durant el seu procés.

La implantació s’iniciarà a l’àmbit comunitari i, posteriorment, s’ampliarà a l’hospitalització en la seva totalitat. Es tindran com a referència les matrius de CSMA, CSMIJ i CAS i donat que les realitats de tot el territori català són força diferents, caldrà desenvolupar estratègies d’implementació territorial.

Per tal de desenvolupar el programa es posarà en marxa el comité operatiu, que comptarà amb la presencia de representants de l’Administració, dels moviment en primera persona, de professionals d’entitats proveïdores de salut i líders assistencials en el model d’atenció comunitària centrada en la recuperació. Aquest planificarà el desplegament d’experiències pilot territorials, es coordinarà amb altres departaments de la Generalitat que puguin estar-hi implicats (com el d’Ensenyament, per la acreditació dels agents per part de les universitats i el de Treball, Afers Socials i Famílies, per facilitar la possibilitat de sortides professionals), elaborarà materials divulgatius i constituirà la comissió pedagògica.

Aquesta comissió pedagògica serà l’òrgan que prendrà les decisions sobre la formació i el marc professional de la figura de l’agent de suport entre iguals a fi de garantir-ne el nivell normatiu i legal: contractació de serveis, externalització, regulació de la professió, marc competencial, etc.

S’esperen uns resultats molt positius tenint en compte l’èxit previ en algunes experiències internacionals i la llarga trajectòria a Catalunya dels moviments associatius en primera persona i les seves famílies. Per tal d’assegurar una bona acollida i implementació del Programa, caldrà dur a terme accions prèvies i progressives de sensibilització als professionals de la xarxa, en relació al seu desenvolupament i a la incorporació d’agents de suport entre iguals en els equips assistencials.

Veure el programa